Ðóññêèé / RussianSwitch to English
Ëþäìèëà Øèõîâà - êîëîðàòóðíîå ñîïðàíî - Liudmila SHikhova - coloratura soprano Íà÷àëî Êàëåíäàðü Ãîñòèíàÿ Ëþäìèëû Øèõîâîé Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
Êðàòêàÿ òâîð÷åñêàÿ áèîãðàôèÿ Ðåïåðòóàð Àóäèî è âèäåî Ôîòîãàëåðåÿ Ëþäìèëû Øèõîâîé Ëèðèêà
1 2 3
Коринда - "Золушка", Россини Золушка, Россини  Кукла Олимпия - "Сказки Гоффмана", Оффенбах Еще одна Коринда  С Ренатой Скотто 

Сестры Золушки 

Еще с Ренатой Скотто  Почти что "Отец Горио".